Loading...

Xác định chi phí áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)

Ngày 19/10/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4730/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành – Bộ Xây dựng về việc xác định chi phí áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM).

Theo đó, chi phí áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) được quy định tại mục 1 Phần I Phụ lục số VIII kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng. Theo đó, trường hợp dự án, công trình, gói thầu có yêu cầu áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong quá trình lập dự án, thiết kế, giám sát thi công, quản lý dự án thì chi phí áp dụng BIM xác định bằng dự toán chi phí nhưng không quá 50% chi phí thiết kế xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này.

 

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung hợp đồng xây dựng đã ký kết giữa các bên. Trường hợp phát sinh các công việc ngoài hợp đồng, việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng xây dựng đã ký kết, quy định pháp luật về hợp đồng xây dựng và các quy định khác có liên quan.

 

Ngày 17/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng tại Quyết định số 258/QĐ-TTg. Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu để hướng dẫn xác định chi phí áp dụng BIM trong thời gian tới theo các nội dung quy định tại Quyết định số 258/QĐ-TTg.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4730/BXD-KTXDTin liên quan
 • Sở Xây dựng Quảng Ninh tập huấn Mô hình thông tin công trình (BIM)
   Sở Xây dựng Quảng Ninh tập huấn Mô hình thông tin công trình (BIM)
 • Lợi ích BIM đối với chủ đầu tư
   Lợi ích BIM đối với chủ đầu tư
 • Tiêu chuẩn quốc gia về Mô hình hóa thông tin công trình (BIM)
   Tiêu chuẩn quốc gia về Mô hình hóa thông tin công trình (BIM)
 • Tại sao phải sử dụng BIM trong thiết kế
 • Chuyển đổi số hóa ngành xây dựng với BIM
   Chuyển đổi số hóa ngành xây dựng với BIM
 • Các cấp độ ứng dụng về BIM
   Các cấp độ ứng dụng về BIM